Volby do farní rady v Telči 5. 6. 2011

 
I. ÚČEL FARNÍ RADY:
 
- Farní rada se podle církevního práva (které je shrnuto v tzv. Kodexu kanonického práva – zkr. CIC) sestává ze dvou částí:
·        pastorační rady: pastorační otázky – bohoslužby, život farnosti, připravované akce…
·        ekonomické rady: technické a ekonomické otázky – porada, spolurozhodování
 
- Farní rada má podle kánonu 536 §2 CIC hlas poradní, popř. (po domluvě s farářem) hlas poradní i spolurozhodující – tak je tomu i v naší farnosti.
- V naší farnosti členové FR spolurozhodují např. o otázkách oprav fary či kostela, o výběrovém řízení na firmy, jež opravy provádějí, o přípravě a organizaci farních akcí (např. poutí, víkendových obnov) atd. Členové FR mají též právo být informováni a také spolurozhodovat o finančních otázkách farnosti. FR se v naší farnosti schází 1x za 1-2 měsíce.
 
II. VOLBA FARNÍ RADY:
 
- Kandidáti do FR byli v naší farnosti vybráni z těch, kteří byli navrženi v 1. kole. Možnost navrhovat měl každý farník (výzva byla v nedělních oznámeních; krabice pro vkládání návrhů byla na stolečku).
 
- Těchto návrhů bylo podáno asi 70, vždy asi se 7 – 17 jmény. Z těchto navržených farníků bylo vybráno přibližně 20, kteří měli nejvíce hlasů. Tito vybraní farníci byli osobně dotázáni, zda s kandidaturou souhlasí. Jména těch, kteří odpověděli kladně (v počtu 17), jsou na volebních lístcích.
 
- Právo volit má každý farník nad 15 let. Právo být volen má každý nad 18 let. Každý farník, který má právo volit, obdrží volební lístek v neděli 29. 5. po všech bohoslužbách. Každý obdrží pouze jeden lístek – s výjimkou těch, kteří ho chtějí přinést starým a nemocným.
 
- Na hlasovacím lístku každý zakroužkuje max. 4 – 6 kandidátů. Kroužkují se čísla před jmény. Pokud chce někdo dopsat kandidáty dle vlastního výběru, má k tomu na lístku dvě možnosti. Celkový počet zvolených nesmí přesáhnout 6 kandidátů.
 
- Vyplněné lístky se budou odevzdávat za týden v neděli 5. 6. do uren (krabiček) ve vchodech do kostela. Možnost k tomu bude po celý den. Hlasuje se anonymně. Pro lepší informovanost o složení naší farnosti můžete na lístku vyplnit údaj o věku a pohlaví.
 
- Zvoleni budou automaticky první 4 kandidáti. Farář farnosti má podle církevního práva možnost dosadit 1/3 kandidátů dle potřeb farnosti (např. kostelníka, technicky či pastoračně zaměřené farníky atd.) a 1/3 je z titulu funkce – (kaplan, katechetka …). Celkový počet členů FR zvolených, dosazených a z titulu funkce bude v naší farnosti 12. FR se volí na 3 roky.
Štítky: