Pořad bohoslužeb 27. týden od 3. července do 10. července 2011 farnost TELČ

Rok 2011  27. týden od 3. 7. do 10. 7.
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
3.7.
14. neděle v mezidobí 7.30 -f
sv. Jakub
Za farníky
Za zemřelého Josefa Krejču
Za Annu Čizmářovu a rodinu
9.00
sv. Jakub
Za rodiče Jana a Marii Dvořákovy, syna Ladislava a živou rodinu
10.30 -f Matka Boží Za Karla a Marii Dolníkovy
PO
4.7.
Pondělí 14. týdne v mezidobí nebo sv. Prokopa, opata nebo sv. Alžběty Portugalské 18.30
sv. Jan
Na dobrý úmysl
ÚT
5.7.
Slavnost SV. CYRILA, MNICHA A METODĚJE, BISKUPA, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy - doporučený svátek 7.30
sv. Jakub
Na úmysl dárce
9.00 - f
sv. Jakub
Za Jana Jůna, dvě manželky, děti a duše v očistci
10.30
M. Boží
Za prarodiče Bouzkovy a Stašovy
ST
6.7.
Středa 14. týdne v mezidobí nebo sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice 10.00 Žehnání pramene Panenská Rozsíčka
18.30
Matka Boží
Za Jiřího Uchytila
ČT
7.7.
Čtvrtek 14. týdne v mezidobí 7.00
sv. Anna
Na úmysl dárce (p. Z.)
17.30-18.30 Adorace u sv. Anny

8.7.
Pátek 14. týdne v mezidobí 18.30
Jména Ježíš
Na poděkování
SO
9.7.
Sobota 14. týdne v mezidobí nebo sv. Augustina Žao Ronga, kněze, a druhů, mučedníků nebo sobotní památka Panny Marie 16.00 Matka Boží - svatá zpověď
18.00
Matka Boží
Za rodiče Novákovy, dceru Jaroslavu a duše v očistci (tx)
NE
10.7.
15. neděle v mezidobí 7.30
Jména Ježíš
Za Jaroslava Přikryla a jeho rodiče
9.00 - f
Jména Ježíš
Za rodinu Bolečkovu, Komínovu a jejich děti
Za rodiče Andělovy a celou přízeň
10.30
Matka Boží
Za rodinu Staňkovu a Čechovu
Za Jana a Zdeňku Svobodovy a zemřelého Josefa Svobodu

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 3. července 2011:

Hody v Krahulčí

Výročí posvěcení (posvícení) kostela sv. Jana Nepomuckého u Krahulčí oslavíme v pondělí 4.7. v 18.30 mší svatou. Kostel byl posvěcen 4. července 1729 Jakubem Arnoštem z Lichtenštejna, titulárním biskupem sekovským a kanovníkem olomouckým.

Cyrilometodějské putování k prameni Dyje

Dne 6. července 2011 proběhne u pramene řeky Dyje POUŤ K PRAMENŮM ("Kamkoli se řeka dostane ... vše se uzdraví." Ez 47,9)  V prvním roce přípravy na Cyrilometodějské jubileum u pramene řeky Dyje bud slavena poutní bohoslužba s následujícím programem:

  • 10.00 růženec za 60 farností, jimiž Dyje protéká
  • 10.30 mše s požehnáním vody a obnovou křtu

Parkování na vyhrazené louce při silnici Třešť - Panenská Rozsíčka (500 m od pramene). Stoličky na sezení vzít s sebou.
Více informací: www.farnostznojmo.cz

Pouť v Matějovici 10.7. 2011

Jsme zváni na poutní slavnost do Matějovce. Mše svatá bude v 11.00 hod.

Poděkování za přípravu slavnosti Božího těla

Duchovní správa děkuje všem, kdo přispěli ke slavnostnímu průběhu slavnosti Božího těla.

Volby do Farní rady

V naší farnosti jsme měli možnost zvolit členy farní rady. V návrhu na přiložený lísteček jsme napsali 4 - 6 jmen spolufarníků, o nichž jsme předpokládali, že by nás vhodně a zodpovědně zastupovali při rozhodování o dění v naší farnosti. Vyplněné lístky jsme odevzdali do přiložených krabic do neděle 19. 6. 2011. Hlasovali jsme anonymně a každý farník mohl vyplnit jen jeden lístek. Bylo odevzdáno 154 lístků z 350 rozdaných.

Do farní rady tak byli zvoleni v červnu 2011 čtyři členové:

  • paní Frydrýšková Sylvie Mgr. s 88 hlasy
  • paní Švarcová Ludmila Mgr. s 80 hlasy
  • paní Trojanová Marie s 73 hlasy
  • pan Boček Pavel s 61hlasy

Jmenování ostatních členů FR proběhne v nejbližších týdnech.

Zvoleným členům Farní rady vyprošujeme Boží požehnání do nové služby.

Pozvání na pouť k prameni řeky Dyje

Připravujeme se na cyrilometodějské jubileum v roce 2013. 1150 let od příchodu našich věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu vede k většímu soustředění na pramen víry, který se od té doby v naší zemi silně rozproudil, i když z přísně historického pohledu navázal na nějaké křesťanské pramínky, které zde už v té době byly.

Protože staré cesty vedly nejčastěji kolem řek, můžeme se právem domnívat, že cesty kolem největší řeky naší brněnské diecéze, Dyje, byly také cestami šíření víry. Prameny a studánky byly pak často místem prvních křtů. I když pramen řeky Dyje, na louce blízko Třeště v katastru obce Panenská Rozsíčka, nenese tuto tradici, přece může nejspíš všechna tato místa zastupovat. Řeka Dyje nás také totiž jedinečně spojuje, přímo protéká 60 farnostmi a 90 obcemi brněnské diecéze a 98 % rozlohy diecéze je jejím povodím.

Její voda, odebíraná hlavně z vranovské a znojemské přehrady, proudí ve velkých vodovodech jako pitná voda pro široké okolí a tak se také touto vodou křtí. Z duchovního pohledu to velmi připomíná vidění proroka Ezechiela v Bibli o vodě vytékající z chrámu, uzavřené konstatováním: „Kamkoli se řeka dostane... vše se uzdraví.“ (Ez 47,9)Pramen je dnes ozdoben dvěma uměleckými díly - ovocným stromem a postavou ženy; což může také vést ke vzpomínce na vyprávění z prvních stránek Bible - o stromu v ráji, o první ženě trhající zakázané ovoce, a o pramenících řekách. Bohoslužba s požehnáním pramene a obnovou křtu všech zúčastněných 6. července 2011 tam má zanechat i křesťanské znamení v prostém dřevěném kříži našeho Spasitele. „Křesťanství přišlo doplnit a posvětit přírodu, přišlo ji požehnat Duchem.“ (J.Čep)

P.Jindřich Bartoš

Ř.k.farnost u kostela sv.Mikuláše

Znojmo

Štítky: